Công tác Đảng - Đoàn TN - Công đoàn

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền tháng 01 năm 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền tháng 01 năm 2016

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Mười ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2016); kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng ta trong 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế.

Xem tiếp